SDG 4Kvalitní vzdělávání

Jak zajistit, aby všechni obyvatelé planety měli rovný přístup ke všem úrovním vzdělávání? Jak podporovat celoživotní vzdělávání pro všechny?

Úvod

Jaký je smysl vzdělávání? Bezpochyby víc než jen dobré známky. V méně rozvinutých zemích je vzdělanost klíčem k úniku z kolotoče chudoby. Index gramotnosti definovaný procentem populace, která umí číst a psát, dosahuje na většině míst naší planety 95 procent. Avšak téměř 60 milionů dětí na světě nemá ke vzdělávání přístup, protože žijí v zemích zasažených konfliktem. Pandemie covidu-19 ovlivnila každodennost 1,5 miliardy žáků a studentů. Válečné krize i pandemie globálně zvětšují nerovnost v přístupu ke vzdělání a zároveň neexistuje obecný recept, jak tuto nerovnost snižovat. Řešení je pro každou společnost specifické.

Řešení, inovace

Bohaté společnosti většinou postupně umí vyřešit nerovnosti v přístupu ke vzdělávání na základě pohlaví, méně se jim ale daří snižovat nerovnost plynoucí ze sociálního a ekonomického postavení rodiny. Například Česká republika je země, kde jsou výsledky vzdělávání nadprůměrně stále silně závislé na sociálním a ekonomickém postavení rodiny. Současně platí, že požadavky na kvalitu a rozsah vzdělávání rostou a velmi rychle se proměňují a je jasné, že již není reálné dosáhnout žádoucího efektu v rámci docházky na základní a střední školy. Proto je důležité rozvíjet a podporovat celoživotní vzdělávání, které umožní občanům v osobním i pracovním životě lépe přizpůsobit svou vzdělávací dráhu aktuálním podmínkám i požadavkům společnosti.

Právě potřebnost celoživotního vzdělávání rozvíjí možnosti online a distanční výuky, která nabízí zájemcům o vzdělávání mnohem lepší možnosti propojení studijního a pracovního života.

Pandemie covidu-19 na jednu stranu zásadním způsobem posunula digitální gramotnost především učitelů, školy se naučily hledat rovnováhu mezi online a offline vyučováním. Na druhou stranu nejen pandemie, ale i další krize zdůraznily úlohu školy jako fyzického místa, kde se žáci a učitelé potkávají. Škola je klíčovým nástrojem společenské koheze a sociálního učení. Tato část vzdělávání je online výukou nenahraditelná.

Na současnou situaci ve vzdělávání zareagovala finská nevládní organizace HundrED. Do své publikace Global Collection 2021 zahrnula více než 5000 inovací ve vzdělávání z celého světa, z nichž polovina se věnuje rozvoji sociálních a emočních dovedností.

Palčivou otázkou zůstává komplexní proměna vzdělávání v 21. století. Společnost založená na rozvoji vědy, techniky a záplavě informací požaduje od žáků a studentů zcela nové dovednosti. Jedním z navržených modelů dovedností je 21st Century Learning Design Rubrics, za nímž stojí firma Microsoft. Pedagogům dává nástroj, jak porozumět novým výukovým aktivitám a podporovat u žáků dovednosti, jako je kritické myšlení, spolupráce, řízení sebe sama, řešení problémů skutečného světa nebo pokročilý způsob komunikace.

Řadu nových dovedností se dnes děti učí i za pomoci počítačových her. Zdaleka to nejsou bezduché střílečky. Akademické studio Charles Games vytvořilo hry Attentat 1942 a Svoboda 1945: Liberation, které přibližují atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha i vyhnání Němců z Československa.

Důraz na proměnu vzdělávání a potřebných dovedností neříká, že tradiční obory ztrácí smysl. Učitelé i žáci ale potřebují inovativní výukové postupy a aktivity. Moderní technologie hrají v procesu zásadní roli.

Zásadní otázky

Klíčová slova

Rovnost, celoživotní vzdělávání, dovednosti, kritické myšlení, digitalizace, počítačové hry

Zajímavé zdroje